Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver


- et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


FRIMODIG KIRKES ÅRSKONFERANSE 9. MARS 2020

Velkommen til Frimodig kirkes årskonferanse 9. mars. Vi samles i Storsalen (Staffeldts gt. 4) i Oslo for å lytte til aktuelle foredrag, dele erfaringer og inspireres i tjenesten.

Årets hovedforedrag holdes av Olof Edsinger. Han er generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, og har vært mye i Norge. Han har skrevet flere bøker om aktuelle teologiske emner. Temaet for hans foredrag er: «Hvordan formidle klassisk kristen tro i en moderne samtid?». Det blir god tid til samtale etter foredraget.

Dagens andre foredragsholder er Karl Johan Kjøde, generalsekretær i Laget. Hans tema er «Med løftet blikk», og han har gitt følgende undertekst: «Evangeliet gir ingen grunn til å være desillusjonert, snarere tvert imot. Derfor er det vår oppgave, vi som er betrodd disse gode nyhetene, å sørge for å bringe det videre uansett omstendighet».

Årskonferansen starter kl 10.00, og det avsluttende årsmøtet vil være ferdig ca 16.30.
Velkommen til Årskonferansen 2020!
PÅMELDING!
(Husk å gi beskjed om allergier eller lignende i 'Registreringsskjema' når du melder deg på!)


VELKOMMEN TIL FRIMODIG KIRKES ÅRSMØTE!

Her er årsmelding og regnskap fra Frimodig Kirkes styre 2019. Årsmeldingen gir oversikt over aktivitet og virksomhet som Frimodig Kirkes styre har ansvar for. I tillegg kommer - og det ikke mindre viktig - alt som skjer bispedømmevis og på lokalplan. På årsmøtet 9. mars blir det anledning til å samtale om årsmeldingen, og med den som utgangspunkt vende blikket framover mot utfordringer som ligger foran.

Vi utfordrer alle medlemmer til å være med på årskonferansen og årsmøtet, og tror at vi også i år vil få en inspirerende og framtidsrettet dag sammen. Vi sees!

Hilsen Svein Granerud, styreleder


Aktuelt:

 FRI og Pride-festivalene – en etisk vurdering 

Uttalelse fra Teologisk Ressursgruppe i Frimodig kirke. Pride-festivalene er blitt populære. Det gjør det naturlig å se nærmere på hvilke normer og idealer Pride-festivalene vil fremme, og som en direkte eller indirekte støtter ved å delta på Pride. Les hele uttalelsen

 Opprop: En alvorlig trussel mot våre barn og unge! 

De siste årene har det vært en alarmerende økning i antallet barn og unge som føler at de er ”født i feil kropp”. Mange tror at det å gjennomgå et kjønnsskifte ved hjelp av uopprettelig hormonbehandling og kirurgi, vil løse utfordringene deres. Vi oppfordrer foreldre til å følge med på hva som skjer på barnas arenaer. De bør stille kritiske spørsmål til det de møter av informasjon fra helsestasjoner, fra kjønnsradikale undervisningsopplegg og kurs, og fra tilbud i «Den kulturelle skolesekken», f.eks. forestillingen «Tobias og den dagen det smalt». Les hele oppropet!

 Kirkesplittelse og tjenestefellesskap 

Et dokument utarbeidet av Teologisk ressursgruppe i Frimodig kirke. Dokumentet gir veiledning til ansatte og frivillige i kirken om hvordan vi helt praktisk kan forholde oss i den situasjonen som er oppstått etter Kirkemøtet 2017, dersom vi blir værende i Dnk. Du kan laste ned dokumentet HER ...

 Ekteskapserklæringen 

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.
36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet! Du kan laste det ned her: Bokmål eller Nynorsk.
Sjekk også ut en tre minutters video med Øivind Benestad der han presenterer ekteskapserklæringen.


Hva er Frimodig kirke?

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

Vi ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler som følger ham.

Utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære. Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, vil Frimodig kirke:


 Følg oss på facebook    
 Bli med i vårt nettforum    
 Last ned vår presentasjonsbrosjyre    
 Bli medlem

Har vi frimodighet til å utfordre unge til tjeneste i Den norske kirke?

For oss har dette blitt et testspørsmål om vi fremdeles har håp for Dnk og med frimodighet kan være medlemmer i denne kirken.
Vi har kommet frem til at vi kan og må utfordre unge til å gå inn i kirkelig tjeneste. Men for at vi skal kunne rekruttere unge med en klassisk kristen tro til å studere f.eks. teologi, kateketikk eller diakoni, må vi også ta ansvar for at de får støtte på veien av gode medvandrere. Vi vet at de vil få utfordringer på studiested, kirken og lokalsamfunn.
Derfor har Frimodig kirke tatt initiativ til å starte opp prosjektet "Fø mine lam" sammen med Laget, Acta, NLM ung, Israelsmisjonen, Ten Oase, Peterstiftelsen og Johanneskretsen.

Fø mine lam

Dnk mangler 100 prester, og innen 5 år går 400 prester av med pensjon!

Frimodig kirke, sammen med mange av de kirkelige organisasjonene, har gått i gang med å rekruttere og følge opp kirkelige studenter. Vi legger til rette for at de som vurderer å studere til en kirkelig utdannelse kan få hjelp til å avklare kall og å hjelpe kirkelige studenter til å leve nær Gud i bønn. Det skjer ved deltagelse i en retreat i semesteret, samt ved å hjelpe dem med å sortere i læremangfold som de møter på teologiske fakultet ved å tilby dem supplerende undervisning og veiledning/ sjelesorg.

Vi har gjennomført flere retreater og har fått mange gode tilbakemeldinger på at dette er et viktig tilbud for studentene. Flere studenter har bundet seg til å være med, men det er plass til flere.

Vær med å rekruttere, be for dette prosjektet og støtte det økonomisk. Du kan binde deg til fast givertjeneste med skattefradrag HER...

Mer informasjon finnes på www.føminelam.no!


Frimodig kirke - Struktur og arbeidsform

Frimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet regionale nettverksgrupper. Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider med følgende: Nettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål. Ønsker du å registrere deg som medlem eller støttemedlem kan du gjøre det HER.


Supplerende tilsyn

Frimodig Kirke vil være støtte for frivillige og ansatte medarbeidere i Den norske kirke. Som nettverk vil vi legge til rette for at vi kan oppmuntre, støtte og veilede hverandre i den tjenesten vi står i.

Frimodig Kirke vil løfte fram tilsyn og veiledning som en viktig faktor i en kirkesituasjon som er krevende. Flere vigslede og ordinerte medarbeidere opplever behov for en tilsynsrelasjon basert på åndelig og teologisk tillit. Dette er et behov Frimodig Kirke ønsker å imøtekomme.

Vi tilbyr ikke alternativt tilsyn i kirkerettslig forstand. Hvis en står i en stilling som er underlagt biskoppelig tilsyn, må en forholde seg til det tilsyn biskopen er satt til å utøve. Men vi vil legge til rette for en supplerende tilsynstjeneste der hvor en ikke lenger har tillit til biskopens åndelige lederskap.

Frimodig Kirke har gjort avtale med en gruppe medarbeidere som står til disposisjon for en slik tjeneste. Det er personer med bred tjenesteerfaring og som deler Frimodig Kirkes teologiske ståsted.

Vi ser for oss tre ulike modeller:

  1. Ønske om veiledning. Her er det tale om å ha en veileder som en kan samtale med om utfordringer knyttet til tjenesten (ansatt eller frivillig) som en står i.
  2. Supplerende tilsyn, personlig. Her er ønsket å ha en åndelig tilsynsperson og veileder som fyller det behov en ikke opplever at biskopen imøtekommer.
  3. Supplerende tilsyn, også for menigheten. Her er det ønske om at supplerende tilsyn i tillegg til b) også omfatter menigheten. Da kan den som utøver det supplerende tilsyn også møte menigheten og være tilstede under visitas. En slik avtale forutsetter at menigheten har gitt sin tilslutning til avtalen. Det kan være aktuelt med økonomisk kompensasjon.
Når det er gjort avtale om supplerende tilsyn skjer den første samtalen normalt ved et fysisk møte. Avhengig av geografisk avstand vil videre kontakt bli pr telefon eller fysiske møter.

Antall samtaler avtales individuelt, men i utgangspunktet tenkes tre samtaler pr. halvår.

Tilsynstjenesten er frivillig og kostnadsfri, men mottageren dekker ev. reisekostnader.

Dersom du ønsker å benytte denne ordningen, kan du ta kontakt med Frimodig Kirkes styreleder Svein Granerud (tlf 906 55 448, e-post: )

Navnene på dem som står til disposisjon for frivillig tilsyn, fås ved henvendelse til Frimodig Kirke.
Noen har gitt oss anledning til å legge navnene ut: Kåre Skråmestø, Knut Alfsvåg, Olav Rønneberg, Ranveig Vestbøstad, Helge Unneland, Svein Granerud, Sverre Elgvin Lied.


Medlem / Støttemedlem / Gaver

Bli medlem eller støttemedlem:

Du ordner det enkelt selv:
 • Bli medlem eller støttemedlem med AvtaleGiro HER.
 • Bli medlem eller støttemedlem uten AvtaleGiro ved å sende e-post til med informasjon om navn, adresse, e-post, mobil-nr. bispedømme, menighetstilknytning, yrke/stilling og fødselsår. Deretter får du faktura i posten.

Fullt medlemskap i Frimodig kirke forutsetter medlemsskap i Den norske kirke. Du er velkommen til å være støttemedlem selv om du ikke er innmeldt i Dnk, og kan delta aktivt i nettverket på alle måter, med den ene begrensning at du ikke kan stå på valg til sentrale tillitsverv.
 (Medlemskapet/støttemedlemskapet går automatisk til du gir beskjed om at du vil avslutte det.)

Fast givertjeneste:

 • Dersom du ønsker å bli fast giver til arbeidet generelt eller til studentprosjektet "Fø mine lam", kan du ordne det selv med AvtaleGiro HER.

Skatteytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Frimodig kirke er omfattet av gavefradragsordningen. I 2018 gis det 23 % fradrag for gaver opptil 40 000 kroner.

Gi en gave:

 • Ønsker du å gi et enkeltstående gavebeløp til Frimodig kirke så er bankkontonummeret 3205 24 57326. Det er fint om du merker innbetalingen med "Gave til Frimodig kirke".


Personvernerklæring for Frimodig kirke

Personvernerklæringen for Frimodig kirke sier hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i henhold til personopplysningsloven iverksatt 20.07.2018. Du kan laste ned og sjekke den HER.


Frimodig Kirke - Kontakt oss: