Hjem Vedtekter Strategi Artikler Media Kontakt Bli medlem

Strategi for Frimodig kirke


1. Formål og basis

Frimodig kirke (heretter FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke som ønsker å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling i vårt folk (Mat. 28, 18 - 20).

FK skal møte behovet for å samles og utrustes på apostolisk grunn, bygge kristne fellesskap og være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Dnk.

FK vil romme mennesker og grupper fra ulike kirkelige bakgrunner, og har et kall til å sikte mot en bredest mulig enhet på sannhetens grunn. Enheten i troen på og etterfølgelsen av Jesus Kristus overskrider de grensene som vi lager mellom hverandre. Jesus ber i Joh. 17, 21 for kirkens enhet "for at verden skal tro".

FKs basis er Bibelen som Guds ord og de oldkirkelige symboler, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme som sanne uttrykk for bibelsk tro. Nettverket bygger på de forutsetninger som ligger i «Erklæring om den kirkelige situasjon» fra våren 2016.

2. Strategi

FK vil i samsvar med vedtatt formål primært møte ulike behov for et større tjenestefellesskap:

a) Behov for å stå sammen i tjenesten:

b) Behov for teologisk arbeid:

c) Behov for strategisk arbeid:

d) Behov for evangelisk luthersk samling og økumenisk arbeid:Frimodig Kirke - Kontakt oss: